Daan bij de punica oase!

10 juli 2009 - Huacachina, Peru

Daan bij de punica oase!

Deze foto werd gemaakt op 10 juli 2009 in Huacachina, Peru.